Doc. dr Marija Trenkić

Doc. dr Marija Trenkić

Doc. dr Marija Trenkić

Doc. dr Marija Trenkić rođena je 28.06.1976. godine u Prokuplju, sa stalnim je mestom boravka u Nišu. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završava 2002. godine sa prosečnom ocenom
9,78. Bila je stipendista Fonda za talente grada Niša, Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, kao i Vlade Kraljevine Norveške.

Radni odnos na neodređeno vreme u Klinici za očne bolesti Kliničnog centra Niš zasnovala je 2003. godine. Specijalističke studije iz Oftalmologije upisala je 2005. godine, a završila sa
najvećom ocenom 2009. godine. Od 2009. godine intenzivno se bavi glaukomom, dijagnostikom, medikamentoznim i hirurškim lečenjem glaukoma, kao i hirurgijom katarakte.

Od maja 2017. godine je Načelnik odeljenja za medikamentozno lečenje oka Klinike za očne bolesti UKC Niš. Aprila 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za UNO Oftalmologija- nastavna baza Klinika za očne bolesti UKC Niš, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Odbranom doktorske teze stiče naučno zvanje – doktor medicinskih nauka, 2016. godine na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Nišu. Novembra 2019. godine je izabrana u zvanje docenta na istom fakultetu.

Autor je i koautor više od 140 naučnih radova koji su objavljeni u stručnim časopisima, izlagani na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima sa međunarodnim učešćem. Bila je predavač
po pozivu na nekoliko internacionalnih kongresa.

Doc. dr Marija Trenkić je član Udruženja glaukomatologa Srbije od osnivanja udruženja i imenovana je za člana nadzornog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije. Član je i Evropskog
udruženja glaukomatologa.

Zakaži termin
phone-icon